Tag Archives: Event Procedure

VBA ส่งตัวเลขไปตำแหน่งที่ต้องการอัตโนมัติ

จากโจทย์นี้ …. ต้องการกรอกข้อมูลในคอลัมน์ B ยาวลงมาเรื่อยๆ แล้วต้องการให้ ตัวเลขใดก็ตาม ที่กรอกครั้งที่ 1 ให้มาเรียงในคอลัมน์ D และต่อไปตัวเลขใดก็ตาม ที่ก […]