เว็บไซต์ของเรา Excelchannel เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Excelchannel ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่ Excelchannel ยึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้ามา Excelchannel จะถือว่าท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

Excelchannel จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งจะชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งExcelchannel เก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น Excelchannelไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน

  1. Excelchannelขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า Excelchannel จะรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. ข้อมูลที่ Excelchannel สามารถเข้าถึง และนำไปใช้ คือ ชื่อ นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
  3. เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย / ดำเนินการตามคำร้องขอที่ท่านส่งมาให้ Excelchannel / บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างExcelchannelกับท่าน / ส่งมอบบริการที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน ได้ Excelchannel อาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง

หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อ Excelchannel ตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ Excelchannel จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน Excelchannel มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงานExcelchannelตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ Excelchannel หรือบุคคลอื่น

หากท่านไม่ต้องการที่จะให้ Excelchannelใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว เราขอรับรองให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล Excelchannelอาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ซึ่งท่านใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ Excelchannelอาจจะเก็บข้อมูลรวมหมู่ ซึ่งท่านส่งมาที่เว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน และจะนำมาใช้เพื่อให้เราสามารถให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น Excelchannelอาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Excelchannel ในความคิดเห็นของท่าน เราให้ความสำคัญกับคำติชมจากสมาชิกและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น Excelchannel จึงได้จัดทำอีเมลที่ติดต่อขึ้นมา เพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยให้เราทราบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม Excelchannel ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ ปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากท่านต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา โปรดติดต่อExcelchannel ตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Excelchannelให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเราท่านคงเข้าใจดีว่า Excelchannel ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น

Excelchannel ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้เข้าใจถึงสิทธิและข้อผูกพันของท่านให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นในการส่งเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม หากท่านมีคำถามโปรดติดต่อผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว

ท่านจะติดต่อ Excelchannel และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางดังนี้ [email protected]