Tag Archives: การใช้Excelเบื้องต้น

เมนู Home : เมนูพื้นฐานเพื่อปรับการแสดงข้อความใน Excel

basic menu need to know

เมนู Home : เมนูพื้นฐานเพื่อปรับการแสดงข้อความใน Excel จุดมุ่งหมายในการกำหนดค่าและลักษณะต่าง ๆ ในการแสดงข้อมูล คือเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และเข้าใจข้อมูล เมนูที่ […]