Tag Archives: data analyst

6 ขั้นตอนของการคิดแบบData Analyst 📶

6ขั้นตอนการคิดแบบDataAnalyst

นักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะ Big Data หรือ Small Data มีขั้นตอนอย่างไร 1. สรุปความต้องการให้ได้ว่าอยากรู้ หรือได้ข้อมูลอะไร 2. ค้น และรวบรวมข้อมูลในองค์กร ที่กระ […]